Top menu

Walne Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego zawiadamia, że dnia 9 czerwca 2018 r (sobota), w Sali Konferencyjnej Hotelu AMBASADOR CHOJNY***  przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8 w Łodzi, o godz. 11.30 rozpocznie się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.

Proponowany 
PORZĄDEK OBRAD
Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków 
Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego 
9 czerwca 2018 r.  

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia  w roku 2017, wykonania planu finansowego i budżetu za 2017 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017. 
 10. Dyskusja nad tematami zawartymi w pkt. 7,8. 
 11. Podjęcie uchwał nad udzieleniem absolutorium władzom Stowarzyszenia tj. Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej PSP
 12. Przedstawienie planu działania na rok 2018.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.