Top menu

Absolutorium dla Władz Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

W dniu 9 czerwca 2018 roku w Łódzkim Hotelu IBIS odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Zebrani pozytywnie ocenili pracę Prezesa, Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej za rok 2017 udzielając im Absolutorium. Aby uniknąć kłopotów jaki doprowadziły do rozpadu naszej siostrzanej organizacji, Polskiej Izby Pogrzebowej głosami wszystkich zgromadzonych wprowadzono zmianę w STATUCIE 

Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego polegającą na:

Do § 19 pkt 5 w brzmieniu:

Członkowie Stowarzyszenia biorący udział w obradach Walnego Zgromadzenia podpisują listę obecności, która jest wyłożona przez cały czas trwania obrad Zgromadzenia.

Dodaje się trzy podpunkty w brzmieniu:

a. Członek stowarzyszenia (zwyczajny, honorowy) nie może reprezentować w obradach Walnego Zgromadzenia innego nieobecnego członka. 
b. Nieobecnego członka (zwyczajnego, honorowego) może na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa reprezentować inna osoba nie będąca członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego 
c. Pełnomocnik może reprezentować tylko i wyłącznie jednego członka (zwyczajnego, honorowego) Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Zgodność zmian z literą prawa została potwierdzona przez Kancelarię Prawną Ferretti Bębenek