Top menu

BDO? Jak zakwalifikować odpady z zakładu pogrzebowego?

Działalność zakładów pogrzebowych jest tematem dość delikatnym. Jego funkcjonowanie przyczynia się do powstania odpadów, które niestety, z racji właściwości, nie zawsze można zakwalifikować do typowo komunalnych. Kwestia ta jest na pewno aktualna  i problematyczna dla osób, które zakład pogrzebowy prowadzą.

Zdarza się, że pojawiają się w zakładzie pogrzebowym odpady typu: podkłady, rękawiczki, narzędzia, ubrania, worki z krwią, opatrunki pochodzące od zmarłych osób. Główny problem, w przypadku tego typu odpadów polega na tym, że nie są to typowe odpady medyczne.

W związku z bowiem definicją ujętą w Ustawie o Odpadach (2), pod pojęciem odpadów medycznych rozumie się, odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny (art. 3, ust. 1 pkt. 8). Sama definicja wyklucza zakwalifikowanie takich odpadów do medycznych, bowiem nie powstają one w wyniku leczenia ludzi, czy badań naukowych.

Trzeba jednak w tym wypadku wykorzystać lukę w prawie, bowiem Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (1), które to dzieli odpady na poszczególne grupy, podgrupy i rodzaje, kierując się źródłem ich powstawania oraz właściwościami niestety nie daje nam możliwości klasyfikacji ich do określonego kodu, a co za tym idzie nadanie kierunku odpowiedniego postępowania z nimi. Ciężko bowiem jest przypisać odpady z zakładów pogrzebowych w katalogu (1), gdyż nie ma ani jednego kodu, który w jasny i rzetelny sposób pozwolił na ich bezproblemowe przypisanie.

Jedynym i najbardziej zbliżonym rozwiązaniem, wydają się być mimo wszystko odpady z podgrupy 18 01, czyli odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej. W związku z brakiem przepisów, pozwalający na rozwiązanie problemów odpowiedniej klasyfikacji, odpady z zakładów pogrzebowych powinny zostać zatem zaliczane jako odpady medyczne i oddawane pod kodem: 18 01 03 *.

Są to zatem inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.

Źródła:

  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Katalogu Odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

Artykuł przygotowała
Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica